Apple’s Money Problem (& Why It Won’t Buy Netflix)

https://youtube.com/watch?v=yloJi635 Ya8